Buurtbus Beemster


Informatie / Bestuur / Vrijwilligers

Functie Naam        
Voorzitter P.E. (Pie) Wartenbergh        
Secretaris J. (Hans) Plantfeber        
Penningmeester J. (Jaap) de Vries        
2de Secretaris A.H. (Lida) Tol        
2de Penningmeester A. (Aart) de Groot        


De vrijwilligers van Buurtbus Beemster

Sinds de oprichting van Buurtbus Beemster hebben zich steeds meer vrijwilligers gemeld. Begonnen we met een stuk of 30, thans naderen we de 50.

Meestal wordt een vrijwilliger voor een ochtend of een middag ingedeeld, zo eens per twee weken. Vooral 's zomers is het prettig als we kunnen beschikken over een voldoende aantal. Het moet immers leuk blijven!

Natuurlijk kent ook de Vereniging Buurtbus Beemster een zeker verloop... mensen die stoppen in verband met verhuizing of het bereiken van de maximaal toegestane leeftijd. Dan is het altijd prettig als de leeggevallen plaatsen tersond opgevuld kunnen worden.

Wilt u ook vrijwilliger worden?
Heeft u er goed over nagedacht en lijkt het u wel wat om eens in de twee weken als vrijwilliger op de buurtbus te rijden? Dan vertellen we u even de te volgen procedure.

Nadat u contact met ons heeft opgenomen, krijgt u een aanmeldingsformulier. Dat formulier gaat vergezeld met de statuten van de vereniging. U vult het formulier in en stuurt het met een kopie van uw rijbewijs retour. Het rijbewijs ‘B’ is voldoende om op een buurtbus te rijden. Als wij het aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend hebben ontvangen, vragen we een rijtest aan. U doet deze rijtest bij de vervoermaatschappij te Purmerend.
Als u slaagt voor deze rijtest wordt een medische keuring aangevraagd. Er kan gemiddeld twee tot vier weken overheen gaan voor u wordt opgeroepen om bij de keuringsarts te verschijnen.
Als u bent goedgekeurd wordt er bij de gemeente waar u woont een ‘verklaring omtrent het gedrag’ aangevraagd. Deze verklaring, die u wordt toegezonden van het ministerie van Justitie, laat gemiddeld ook een twee tot vier weken op zich wachten.
Als u deze verklaring heeft ontvangen en opgestuurd naar de secretaris van de buurtbus, wordt u bij het eerstvolgende rooster ingeroosterd. Voordat u echt gaat rijden gaat u eerst eens enkele ritten mee om de route te verkennen. We maken u bekend met de rittenkaarten en alle andere procedures, afhankelijk van de dienst die u gaat rijden. U moet daarbij denken aan het halen van de bus uit de garage als u de eerste dienst rijdt of bij de laatste dienst het wegbrengen van de bus naar de garage. Drie keer per week moet er worden getankt.
Als u daadwerkelijk zelf uw eerste dienst gaat rijden, gaat er altijd iemand mee om u door de eerste ritten heen te helpen.

De tot standkoming van Buurtbus Beemster

De eerste initiatieven voor een bus die de witte gebieden in de Beemster moest bedienen kwamen voort uit het project Aangenaam. Dit is de werkgroep, die er voor zorgt dat ouderen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen.

Financiering

Aanvankelijk werd gedacht een belbus in het leven te roepen. Een belbus rijdt op afroep, dat wil zeggen de klant belt en de bus probeert op de gewenste tijd aanwezig te zijn.
Wethouder Mia Ruijs-Buskermolen heeft aan Nico Timmer gevraagd een aantal vrijwilligers te vinden die zich als chauffeur beschikbaar wilden stellen. Er werden ongeveer dertig mensen gevonden. Maar een bus kan alleen rijden als voldoende sponsoren hun financiële steun toezeggen. Aangenaam koos echter voor steun van de gemeente Beemster als sponsor. De gemeente voelde naderhand eigenlijk weinig voor dit plan, mede omdat de financiering door alleen de gemeente een te kostbare zaak zou worden. Daarop werd steun gezocht bij Stadsregio Amsterdam, een instantie die allerlei activiteiten in onze regio financieel ondersteunt.

Vrijwilligers
Stadsregio Amsterdam wilde alleen financiële steun geven als besloten werd samen met de gemeente Beemster en met vervoermaatschappij Arriva een buurtbusproject te starten.
Tussen de eerste plannen van Aangenaam en het starten van het buurtbusproject waren echter enige jaren verstreken zonder dat er daadwerkelijk sprake was van een goed plan. Dat was ondermeer de reden voor veel toenmalige vrijwilligers om zich als chauffeur terug te trekken. Een vrijwilliger/chauffeur op de buurtbus mag om verzekeringtechnische reden niet ouder zijn dan vijfenzeventig jaar. In 2014 is de eindleeftijd verhoogd. Je mag nu tot en met tachtig jaar rijden.

Rooster
In het najaar van 2006 bleek dat het buurtbusproject onvoldoende vrijwilligers had om te kunnen gaan rijden. Het was de bedoeling dat iedere vrijwilliger hooguit één keer per week zou moeten rijden. Maar mede omdat Arriva en Stadsregio Amsterdam wilden dat er ook op zaterdag gereden moest worden en omdat de werkdagen van 7:30 uur tot 19:30 uur moesten duren, was het voor het comité een onmogelijke zaak geworden zo veel mensen te vinden dat er van een vast dienstrooster sprake kon zijn. Ook hadden veel mensen bezwaar tegen het feit dat ze voor hun gevoel het werk moesten gaan doen dat eigenlijk door beroepsmensen gedaan zou moeten worden.

Toch gelukt
Op gegeven ogenblik was het voor het comité wel duidelijk dat de buurtbus in de Beemster een onhaalbare zaak zou zijn. Echter dankzij de inspanningen van één van de leden van het comité werden alsnog zoveel mensen geworven, dat besloten kon worden om op 8 januari 2007 toch van start te gaan.

Bestuur
Gelukkig werd ook een aantal enthousiaste bestuursleden gevonden, zodat nu toch sprake kan zijn van een goed functionerende vereniging. Het grootste probleem blijft echter het vinden van zoveel chauffeurs dat een rooster maken, ook in de vakantietijd, een haalbare zaak zal blijken te zijn.

Piet Stroet en Jaap Jansen